آن یار طلب کن که تو را باشد و بس
معشوقه ی صدهزار کس را چه کنی؟!
ابوسعید ابوالخیر