- ناراحت شدی؟

+ من همیشه ناراحتم، گاهی اوقات بیشتر ناراحتم، گاهی اوقات کمتر ناراحتم!