چشم هایم را میبندم ؛ انگار این آهنگ ها یک لینک هستند ؛ لینک هایی از گذشته ؛ باهمین نوت های ساز ؛ مدت ها از خیلی اتفاقات میگذرد اما این نوت ها هستند که لینک شدند به مقصد گذشته ؛ گذشته ای که در کنار اتفاقات نوت های موسیقی را به مغزمان سنجاق کردیم ؛ حالا باز نوت ها میرقصند ؛ فارغ از اینکه میتواند وجود آدمی را چندین سال به عقب برگرداند و تمام خاطرات را تازه کند ؛ همان لحظه ای که مو به تن هایمان سیخ میشود و پوست دستمان پر از دونه دونه میشود و مور مورمان میشود این اهنگ ها ...