در صفحه دوازده کتاب مهارت های زندگی و روانشناسی موفقیت به نویسندگی خانم فرشته گودرزی ؛ نشانه هایی از یک ارتباط ناسالم را بیان میکند ؛ مواردی که شاید کمتر از بقیه موارد به آن اهمیت داده میشود ؛ میزان خوبیست برای سنجیدن سلامت ارتباطات بین فردی ؛ وی مینویسد که ویژگی روابط ناسالم فردی نشانه هایی دارد چون :
افشای تمام اطلاعات و راز های شخصی
وابستگی و صمیمیت سخن گفتن در اولین جلسه ملاقات
ترجیح دادن بیش از حد نیاز و خواسته دیگران بر خواسته خود
مداوم نگران نوع واکنش دیگران نسبت به رفتار ؛ نگرش ؛ عقاید ؛ و سبک زندگی خود
ترس از طرد شدن از طرف دیگران
نیاز به پذیرش و تایید دیگران
نیاز به خشنود سازی دیگران در همه اوقات
اجازه دادن به دیگران برای هدایت زندگی ما
روی آوردن به فعالیت های افراط آمیز به منظور هماهنگی با دیگران ؛ مثل پرخوری عصبی ؛ مصرف مواد مخدر ؛ بی محبا خرج کردن و غیره ،