یکوقت هایی توی زندگیت هست که چیزی میخونی چیزی میبینی یا هرچی ؛ یکوقت هایی بهت ثابت میشه شخصیت ای که داری بعنوان یک شخصیت جهانی شناخته شده ست واصلا نباید نگران بود که مبادا این شخصیت مورد توجه و استقبال دیگران قرار نگیره ؛ امشب کتابی رو مطالعه میکنم که چند روز پیش دستفروش کتابی به دفترم مراجعه کرد و حسی گفت رد نکن ؛ کتاب های گوناگونی بود و یک جلد توجه من رو جلب کرد و با وجود وضعیت مالی نه چندان خوب ؛ یا بهتر بگم افتضاح کتاب رو خریدم ؛ خط به خط این کتاب قابل تامل ست ؛ امشب به جایی رسیدم که متوجه شدم یک آدم با هوش هیجانی بالا هستم ؛ و چقدر این صفت رو این داشته رو دوست میدارم چون باعث تفاوت از مابقی افراد میشه و من همیشه عاشق متفاوت بودن بودم و هستم در صفحه ده این کتاب پاراگراف اول نویسنده مینویسد :
تفکرواگرا ؛ تفکر واگرا به معنای ارائه راه حل های جدید در حل مساله ست که خلاقیت درآن نقش دارد ؛ از عرف و عادات دور میشود و سنت شکن ست (۱) در تفکر واگرا بین امور نامربوط ارتباط برقرار میشود و افراد دارای تفکر خلاق سعی میکنند عناصر و اجزای نامربوط را بهم وصل کنند .
۱ ) و دانستم که من عاشق صفتی بنام سنت شکنی هستم و هر بار با انجام دادن اینکار فکرم مشغول این بود که چرا من مثل بقیه زندگی نمیکنم ؟ گاهی بعضی کتاب ها بعضی صفحه ها بعضی پاراگراف ها بعضی خط ها و بعضی کلمات چقدر به جان روح و جسمت مینشیند .