چه شب هایی که با موزیک و هندفری و قلیون دوسیب البالو توی قهوه خونه 69 گذشت ....