عاشق شدن ها فرق داره بعضیا معشوقشون رو از روزی که عقد میکنند زن خودشون میدونن و کاری براش کردن رو میندازن به اون روز بعضی هام یه عمر با فکرش زندگی میکنن روزی ام متوجه بشن چیزی لازم داره بی چشم داشت انجام میدن و وظیفه شون میدونن ؛ بین مرد و نر تفاوت هست ؛ کاش بفهمند همه !