مرد بودن خیلی سخته خیلی چون معرفت و وجدان و عدالت میخواد هر جسم مذکری مرد نیست هر آدمی انسان نیست غرور،  لجبازی،  خودخواهی و توهم مرد های پوشالی زیادی میسازه مرد با هر چه ظلم و ستم و خیانت می ماند پا برجا استوار