مـــــرد را دردی اگر باشد خوش است / درد بی دردی عــلاجـــش آتــش است...