هر کسی حالمو میپرسه میگم مرسی ! بهتر از این نمیشم

اونم خوشحال میشه و یه لبخند میزنه .. و تموم میشه .. 

خیلی خوبهحوصله بحث کردن در مورد اینکه چرا حالم خوب نیست ندارم حالم خوب نیستدروغ نگفتم بهش ...

بهتر از این نمیشم ... مثل این میمونه که من مثلا عدد منفی 5 باشمخیلی زور بزنم بشم منفی 3 ! مثبت تر از این نمیشماما مثبت تر هم نیستم برای دوستی از تو چه انتظاری داشته باشم ؟ وقتی بهترین دوستم منو زمین زد ؟؟برای موندن از تو چه انتظاری داشته باشم ؟  وقتی موندنی ترین تو زندگیم رفت ؟چرا من حرفاتو باور کنم ؟چرا چت های مسخره و تکرار شدنیتو باور کنم ؟اولین نفری نیستی که از این چیزا فرستادی  فاصله بگیر لطفا فاصله بگیر که من متنفرم از آدمهایی که دو رو دارندکه زود قضاوت میکنند و میبرند و میدوزند من متنفرم از قول بودن ها و بی دلیل رفتن ها  دیگر زندگی تکراری شده  اینی هم که میبینی نفس میکشد  که میبینی الکی لبخند چاپ کرده روی صورتش فقط به خاطر هیچکس مانده هنوز ..وگرنه این زندگی و این چرخه مسخره خیلی وقت هاست که تکراری شده پس نمان .. زوووود برو .. و دوور شو  نه به انتظار کسی  نه انتظار از کسی