زندگی یعنی به چیزی فکر کنی که با اینی که هستی خیلی فرق داشته باشه

این بدترین حس ممکنه

زندگی یعنی بدترین حس ممکن

یعنی دلت بگیره از این فاصله

فاصله چیزی که هستی و چیزی که میخای باشی 

قطعا خدا ما رو برای فقط برای حسرت خوردن نیافریده دیگه ... 

پس کی قراره بشه اونی که میخوایم ؟؟ 

چرا نشد اونی باشم که یه بار .. یه بار به سرش نزنه که پسر تو چقدر تنهایی

چرا نشد یه بار اونی باشم که کمبود روحی نداشت تو زندگیش

چرا نشد یه بار به آینده فکر کنم و بغض گلوم رو فشار نده

چرا نشد ؟؟؟

چرا نشد بچگی بکنم ؟؟

جوانی بکنم ؟ 

چرا نشد یک ساعت ! یک ساعت تو زندگیم از ته دلی خوشحال باشم

چرا هیچ چیزی پایدار نبود ؟

پس کِی قراره بشه ؟ 

وقتی که دیر شد ؟؟

این زندگیه ؟