نامه ای به دخترم:

یه جوری بزرگت میکنم که هیچوقت تو دلت نگی کاش پسر بودم ...