گاهی برای او چیزهایی می‌نویسی بعد پاک می‌کنی...پاک می‌کنی... او هیچ یک از حرف‌های تو را نمی‌خواند اما تو تمام حرف‌هایت را گفته‌ای

مورات هان موگان