به سامانم نمی پرسی، نمیدانم چه سر داری

به درمانم نمی کوشی، نمی دانی مگر دردم؟