بگذارید بوی بی کسی بدهید برای کسی که ؛ کسی را ندارد رایحه بی کسی خوشبو ترین رایحه ی دنیاست ؛ اینکه تنت بوی بی کسی بدهد میارزد به اینکه بوی هرکسی بدهد ؛ آدم هایی که بوی بی کسی میدهند لایق زیباترین محبت ها هستند ؛ آدم هایی که بوی بی کسی میدهند آدم عشق میکند به این آدمها عشق بورزد ؛ چون میداند که قبل از خودش هیچ کسی در آن آغوش آرام نگرفته ؛ آدم هایی که بوی بی کسی میدهند امن ترین آدم ها هستند ؛ کسانی که این همه وقت در تنهایی خویش به آغوش کسی پناه نبرده ؛ هرکسی میداند که بعد از ازدواج هم فکر هیچ گرمایی هیچ رایحه جدیدی نمیتواند هوش از سرش ببرد ؛ آدمی که بوی بی کسی میدهد .....
آدمی که بوی بی کسی میدهد عشق است حتی اگر شاد نباشد ؛ حتی اگر صبح تا شب نخندد ؛ حتی اگر مثل خیلی ها عکس های رنگارنگ شیر نکند ؛ ایونت نرود ؛ در خودش باشد ؛ دلبری یعنی بوی بی کسی نه هیچ چیز دیگری !