کم پیش می آید در مورد شخص بخواهم بنویسم . جایی یک نویسنده ای گفته بودمردها از زن های پوست کلفت خوششان نمیآید ؛ نمیدانم کیست آن نویسنده اما اگر روزی ببینمش خواهم گفت نه جانم ؛ اتفاقا مرد ها عاشق زن های پوست کلفت اند ؛ البته مرد ها ؛ نه نر ها ؛ اینکه کیست و چه کرده به من تو یا هیچکس ربط ندارد ؛ اعمال آدم ها و قضاوت تنها در حیطه خداست و بس ؛ اما بعضی چیزها را میشود از بعضی چیز ها فهمید ؛ طبق معمول مردم فرهیخته ی ایران هرچیزی که دم دستشان باشد را به تمسخر و تخریب میگیرند ؛ یک نمونه اش هم خانم خسروانی ؛ لطفا جبهه نگیرید اگر خوشتان نمیآید نخوانید ؛ اوهم یک دختر بود با آرزوهای بلند و زیبا ؛ زندگی اش تغییر کرد ؛ میبینید از چیزی که هر دختری میترسد که زمینش بزند سکوی پرتاب ساخت ؟ چند نفر جای دلارام بودند مثل دلارام میجگیدند ؟ چند نفر خودکشی میکردند ؟ بعنوان یک مرد لذت میبرم از وجود چنین زنی میان زنها مطمئن باشید اگر مردهای دیگر هم شهامت داشتند جای تمسخر و توهین اقرار میکردند ؛ کجاست چنین زنی که بجنگد ؟ کجاست زنی که بتواند با شرایط خودش را وفق دهد ؟ از ده زن چند نفر میتوانند مثل دلارام نه با زندگی مثل دلارام که در زندگی خودشان بجنگند ؟ روحیه داشته باشند ؟ بالا بروند جای سقوط ؟ از زن ها همیشه گفته ام و باز هم خواهم گفت چون طرفدار حقوق زن ها هستم اما اینبار نقد میکنم ! مرد ها زنی را دوست دارند که جنگنده باشد نه پناه گیرنده ؛ تا باهم به دل زندگی بزنند ؛ نه اینکه مرد بجنگد و زن تا اخر عمر پشت مرد پناه گیرد . آخ که اگر معشوق من دلارام مانندی باشد تا پای جان پایش میمانم و میجنگم ؛ شاید تک تک تان این زیر شروع کنید به توهین ؛ اما بدانید هیچکس با کوبیدن دیگران بالا نمیرود ؛ چشم هایتان را باز کنید ببینید دلارام به دلناز چه عشقی میورزد ! بچه ای که خیلی سختی به دلارام داد و اورا از بقیه تمیز داد ؛ اما مهر مادری اش را ببینید ! بنظرتان چنین شخصی در رابطه اش چگونه عمل میکند ؟ دست از تمسخر بردارید و تدبر کنید ؛ دلارام برای هم سن و سالانش کافیست ؛ با تمام سختی ها به دختر ها میاموزد که بجنگید ؛ اگر چیزی میخواهید برایش بجنگید سختی بکشید ؛ اگر راه میپیچد شماهم همراهش بپیچید ؛ خاکی نزنید ؛ سخت است اولش تمسخر است اما نتیجه اش ... حالا هشتگ دلارام خسروانی را که سرچ میکنید همان ها که تمسخر میکردند کلیپ رقص اورا با فرزندش به اشتراک گذاشتند و زیرش نوشتند افرین که انقدر قوی هستی ! نتیجه ی سختی چیزی جز سربلندی نیست . یادتان باشد خالق دیگریست !