هرزمان به شخصی برخوردید که از زاویه دیدش نسبت به مسائل مثل ما بقی انسان ها نبود هیچ وقت او را سرزنش نکنید ؛ بهتر بخواهم بگویم باید بگویم هر زمان دیدگاهی را دیدید که مانند یک مخروبه ی متروکه دور از دیدگاه های زیبا و دلرباست او را سرزنش نکنید ؛ هیچ انسانی با دیدگاه خراب پا به دنیا نمیگذارد ؛ دیدگاه و باور های انسان مانند اعتماد آجر به آجر تک تک روی هم سوار میشود و تشکیل بنا میدهد ؛ هیچ بنایی بی دلیل خراب نمیشود ؛ باید یک نفر تیشه به دست بگیرد و خراب کند ؛ مخروبه معلول ست و خرابکار علت ؛ باور و دیدگاه مخروب دیدید فرد را سرزنش نکنید او فقط یک معلول بوده ؛ او هم یکروز نگاهش و باورش خوب و زیبا بوده اما یک نفر از خدا بیخبر با تیشه ای باور هایش را خراب کرده ؛ بی اعتمادی نطبت به ابراز علاقه های امروزی ؛ بی اعتمادی نسبت به دوستت دارم هایی که بی هیچ تعهدی بر زبان جاری میشود ؛ بی اعتمادی نسبت به رابطه های آدم ها را به او معترض نشوید ؛ او هم در باور هایش دوست داشتن های ابدی را داشته ؛ او هم روابط جدی و محکم را در ذهنش پرورش میداده ؛ او هم برای یک رابطه امن هر کاری انجام میداده اما یکجا توسط یکنفر نه با تیشه که با یک آلت سنگین تمام باور های فرد را خراب کرده و خداحافظ ! حالا او مانده و یک باور مخروب ؛ در مورد باور های انسان در جهت دوست داشتن و راوابط قبل از هر سلامی باید بدانی که دنبال چه آدمی میگردی ؟ یک فرد با باور های زیبا و رویایی که تا بحال باد به بنای باورش اصابت نکرده ؟ یا آدمی که روی مخروبه های باورش نشسته و زندگی میکند ؟ اگر طرفدار باور های رویایی هستید سراغ افراد باور خراب نروید ؛ باور کنید که همان مخروبه ها هم خراب تر میشود وقتی هر دم از او توقع باور درست میکنید ؛ اگر سراغ باور های مخروب میروید باید سازنده باشید ؛ باید به او کمک کنید و تک تک آجر های باورش را با او بسازید .
باور های پیش ساخته که خود فرد آن را تا بحال ساخته بیم فرو ریختن بسیار است اما باور هایی که یکبار خراب شد و مجدد مشترک و ایمن ساخته شد کمتر در معرض خرابی ست ؛ اگر سازنده باشید .
#مهدی_اقتدار