واژه ی مسخره ای بود شکست عشقی !

لعنتی بعد تو دنیا به فنا رفت بفهم !