حالا که حدود پنج شش سال شد که خواسته ای را میخواستم و اتفاق نمیافتاد به یکباره در عرض چند ماه همه اش اتفاق افتاد ! طوری که انگار جلویش را گرفته بودند و یکباره رها کردند ! حرفی نیست تا این سن خیلی چیز ها برایم عجیب بود و عجیب هست و شاید برای شماهم . اما به تازگی به این نتیجه رسیده ام که هیچ چیز و هیچ کس عجیب و مرموز تر از دنیا و قانون هایش نیست به یکباره زیر خروار ها خاک غم دفنت میکند که نفس نتوانی بکشی به یکباره هم میبرد و در آسمان ها پروازت میدهد که اصلا فراموش کنی روزی پایت روی خاک بوده چه برسد به زیر خاک ! عجیب است که این کارهایش هیچ قانونی ندارد و هیچ علت مشخصی هم ! فی الحال