بعضیامون استاد دست نکشیدن و دل نکندنیم،مث خودکاری که دیگه نمینویسه و دور نمیندازیم، شیشه عطری که خالی شده و هنوز نگهش داشتیم،رابطه ای که تموم شده و هنوز درگیرشیم