او شاد که جان دادنم از غم شده نزدیک
من خوش که ز حال دلم او را خبری است