الهی تب کنی تا صب پاشویت کنم هی رو پاهات دست بکشم ...