‏تهدیدِ اینایی که فکر میکنن هروقت بخوان میتونن دلتو بدست بیارن فقط اونجا که سعدی میگه: گر توانی که بجویی دلم امروز بجوی، ورنه بسیار بجویی و نیابی بازم!