اگر یه روز بچه دار شم هیچوقت منفعت ام رو به مصلحت فرزندم ترجیح نمیدم ؛ صلاح هر بچه ای بچگی کردن ؛ سوال های پی در پی ؛ کارهای احمقانه ؛ ریسک کردن ؛ تجربه کردن و هزار و یک کار هست که هیچ فرد بالغی انجام نخواهد داد اما این به نفع والدین نیست : والدینی که از ابتدا نقش کنترل کننده و ترمز رو برای فرزندشون دارند : والدینی که تو ذوق فرزندشون جزو منافعشون هست چرا چون اون فرزند نطقش کور میشه و دل و جراتش از بین میره و مثل چوب لباسی میشینن یه گوشه و همه به پدر مادرش میگن چقدر بالاتر از سنش میزنه چه زود بزرگ شد! اینا زودتر از بقیه پیر میشن ...