+هیچوقت نفهمیدم زکجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم ! 

- هان ؟! 

+کاش بدنـیـا نیمده بودم ...

- آهان