یکنفر صبح تا شب در گوشت زمزمه میکند که دوستت دارم که زندگی اش توئی ؛ عمل هم میکند اما زمزمه هم میکنــد برایت ؛ یکنفر هم صبح علی الطلوع میزند بیرون کار میکنــد زحمت میکشد که بفهماند دوستت دارد ؛ یکنفر صبح تاشب درخانه ات میماند و خانه ات را مدیریت میکند و فرزندهایت را بزرگ میکند که بفهماند دوستت دارد ؛ میگوید اما عمل هم میکند بین دوست داشتـن کسی که میگوید وکسی که عمل میکند فرقی نیست تنهاشیوه ابرازش فرق میکند ؛ تنها فهم تو فرق میکندکه دوست داشتن اش را میفهمی ؟! میخواهم بگویم به اندازه تعداد آدم های موجود در سطح زمین شدت و شیوه دوست داشتن وجود دارد ؛ اگر شیوه دوست داشتن طرفتان مطابق میل شما نیست دلیل بر دوست نداشتن شما نیست ؛ اگر شیوه دوست داشتنتان مطابق میلش نیست دلیل بر نقص شما نیست ! همین !