ساعت ده صبح خوابم میاد هنوز ! دیشب از ساعت یازده خوابیدم یکسره تا نه صبح امروز میشه به عبارتی ده ساعت خواب اما من هنوز خوابم میاد انگیزه ای نیست درامدی نیست فقط امیدوارم یه جوری خودش درست کنه همه چیز رو ؛ عقلم دیگه به جایی قد نمیده فکرم خسته ست ... خودمم خستم ...