بخودت اجازه میدی هرجوری که دوست داری صحبت کنی ! ادعات ما تحت خر و جر میده ! چس مثقال چیزی حالیت نیست هنوز ادب صحبت کردن نداری هنوز منطق نداری هنوز نمیدونی وقتی داری با کسی زندگی میکنی باید چجوری بهش احترام بزاری اصلا از احترام چیزی میدونی ؟ فکر نکنم ! هنوز نمیدونی وقتی کاری میکنی نباید منت بزاری سر کسی هنوز نمیدونی باید دهنت رو ببندی وقتی عصبی میشی وقتی باکسی دعوا داری باید دهنت رو ببندی هر چرندی رو به زبون نیاری هنوز نمیدونی کلمات حرف ها نیش دارن تیزن ! هنوز نمیدونی با حرف میتونی به طرفت حمله کنی وجودش رو جرواجر کنی هنوز نمیدونی منت گذاشتن خوب نیست هنوز نمیدونی وقتی کسی رو دوست داری و بخاطرش کاری انجام میدی نباید به اون دهن کثیفت بیاری شریک زندگیت رو به زور تحمل میکنی ؟ منت سرش نزار موقع دعوا نکوب تو صورتش همون اول بهش بگو نریز تو خودت این خیلی بهتره تا اینکه بریزی تو خودت فردا روزی وسط بگو مگو تف کنی تو صورتش! درونگرا بودن راه و رسم داره همینجوری الکی نیست بیای بگی ادعات بشه درونگرایی ! آدم درونگرا میمیره اما منت نمیزاره آدم درونگرا اگر چیزی رو ریخت تو خودش دیگه نشخوارش نمیکنه آدم درونگرا فهم داره شعور داره میریزه تو خودش که تف نکنه تو صورت طرفش میزاره دلش بشکنه میگه اشکال نداره دل بقیه نشکنه دل طرفم نشکنه آدم درونگرا نمیریزه تو خودش که تلافی کنه ! کاش نبودم کاش نبودی کاش زنده از اون تصادف بیرون نمیومدم ! کاش !