{ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ }

هر کس را بخواهی، عزت می دهی، و هر که را بخواهی خوار می کنی...