طبق آخرین تحقیقات بنده نفهم ترین آدم های روی زمین همین هایی هستند که نمیفهممد دوستشان داری ! اینکه چقدر دوستشان داری پیشکش ! حتی نمیفهمند که دوستشان داری ؛ از خیر آدم هایی که نمیفهمند دوستشان دارید بگذرید آنها به درد زندگی تان نمیخورند باید مدام از صبح علی الطلوع تا بوق سگ یادآوری کنید به هر شیوه ای آی فلانیِ نفهم دوستت دارم و در جواب مرسی خشک و خالی و سردی تحویل بگیرید ؛ کسی که نمیفهمد دوستش داری به درد قدم زدن در خیابان ولی عصر، و این بار پایین های ولی عصر، که دستشان را بگیری و از روزهایی که هنوز نبودند برایشان بگویی نمی خورند. آنها حتی به دردِ دوست داشته شدن این طور دیوانه وار دوست داشته شدن نمی خورند.حتی به درد آم نمیخورند که مثلاً پیش تو باشی و آن مانتو کوتاهه اش را هم پوشیده باشد بعد وقتی که می خواهی بروی من هی سفارش کنی که حتی اگر بند کفشت باز شد یا کیف پولت هم افتاد زمین خم نمی شوی برش داری! بعد تو هی بخندد و با تمسخربگوید اصلاً تمام مسیر را با تاکسی می رودرکه خیالت راحت شود به درد آن نمیخورند که مثلاً وقتی با هم راه می روید من یک چیزی بگویید که الکی قهر کند و بعد دستش را ول کنی و فاصله بگیری و بگویی : یه خانم هیچ وقت دستِ آقاشُ ول نمی کنه حتی اگه باهاش قهر باشه و تو همان موقع سر جایت بایستد و با همان حالت قهر دستش را به سمتت دراز کند ؛ به درد آن نمیخورد که مثلاً مَگنوم دوست داشته باشد و هر وقت که بپرسی: بستنی چی بخوریم؟ بگوید: سالار.. که من دوست دارم مثلا به درد آن نمیخورد که هر بار می پرسی من خوشگلم یا تو؟ بگوید: خُب معلومه یا من! بعد با آن خنده ی دوست داشتنی ات سریع بگوید: البته اعتماد به نفس نیستا حقیقته محضه. من هم کم نیاورم و بگویم: آره خُب تو خوشگلی من خوشگل نیستم، خوشگل ترم ! احتمالا اگر بگویید اخم و تخمش را بدنبال خواهید داشت ؛ به درد آن نمیخورند که مثلاً تو عطر کاپیتان بلک را فقط روی لباس من دوست داشته باشی و به هر کس که  زده باشد بگوید: میشه عطر آقامونُ نزنی؟حواسمُ پرت می کنه..!  به درد آن نمیخورند که مثلاًموهایش را شل و وارفته هم که ببافی بی نهایت خوش حال شوی برای این که تو ذوقم نخورد بگوید: واااای خیلی خوب بافتی. واسه اولین بار عالی بود و تا آخر شب بازش نکند به درد آن نمیخورد که مثلاً روزهایی که کار مهمی دارب قبل از این که ساعت گوشی زنگ بزند  اس ام اس بدهد خواب نمونی آقا و بعد زنگ بزند و بیدارت کندمثلاً به درد نمیخورد  

من از روی تعصب الکی آفتاب را بهانه کنم و بگویم:آستیناتُ کامل بیار پایین. دستات می سوزه!! و بگوید چشم و خنده ای تحویلم بدهی وآرام بگوید: ولی الآن که دَمه غروبه. مثلاً به درد نمیخورد که بداند که دوست ندارم موهایش را سبز و صورتی و قرمز از این رنگ های شهر نوئی کند ولی باز هر دفعه بپرسد: موهامُ رنگ کنم؟ تا من طبق معمول هر دفعه بگویم: نه موهای خودت قشنگ تره و تو اعتماد به نفس بگیری آن نفهم ترین ِ دنیا به هیچ دردی نمی خورد، اما چه می شود کرد وقتی تو همان یک نفر را دوست داری!