و اما روز عرفه ای که گذشت ؛ هیچ ارتباطی به اعتقادات نداره ؛ اما کاش بفهمیمم مخلوق چه خالقی هستیم ! عرفه از ریشه عرف و هم خانواده اعتراف ست ؛ اعتراف به کار خلاف ؛ در چنین روزی جد همه انسان ها حضرت آدم به خلاف خودش اعتراف کرد ؛ که خدای متعال فرمود ای آدم در بهشت باش و لذت ببر اما به یک درخت نزدیک نشو و آدم هم به همون درخت نزدیک شد و از همون میوه درخت خورد و به همین جهت به خلافِ گوش ندادن به حرف پروردگاراز بهشت بیرون شد ؛ اما به جهت اعتراف به گناه خودش و توبه ؛ خدا هم توبه اش رو پذیرفت ؛ قسم خوب ماجرا اینجاست که خداوند از همین موضوع برای مخلوقش استفاده کرد و دستور داد که جز درگاه من اجازه نداری جایی خلاف و گناهت رو بازگو کنی ؛ جالب ست بدونید که بزرگترین گناه کبیره که بالاتر از اون نداریم و حتی گناه این عمل از زنامحسنه هم بالاتره اعتراف به گناه و خلاف در محضر هرکس وناکسی جز پروردگارست ؛ خدا تنها مختص آدم های خوب و عابد نیست ؛ حتی اگر گناه کار ترین و کثیف ترین آدم روی زمین هم که باشید باز هم خدا ؛ شما رو از بندگب خط نمیزنه و پشت شماست و دستور داده که ای فرزند آدم به گناه و خطا خودت جز درگاه من جایی حق اعتراف نداری ! کجا ؟ کدوم پادشاه ؟ کدوم امیر انقدر هوای یک فرد گناهکار و خاطی رو داره ؟ اگر میشناسید معرفی کنید! کدوم امیری اگر شما خطا کنید خطاب میکنه ایراد نداره به خودم بگو کدوم امیری اگر درحقش جفا کنید و خیانت کنید و از فرمانش سر پیچی کنید باز اغوشش رو به روتون نمیبنده و با اغوش باز پذیرای شماست ؟ کدوم امیری اگر خطا کار باشید باز هم فکر آبرو و عزت شماست ؟ در همین جهت 

#امام_صادق علیه السّلام به مفضل بن قیس که از مشکلات زندگی اش نزد دیگران شکایت کرده بود(درد دل کرده بود) ، نصیحت فرمودند:

(شرح حال و اوضاع زندگی ات را تمام و کمال به مردم نگو تا در دیدگان ایشان خوار و ذلیل نشوی!)

.

📚بحار الأنوار ج47، ص34

کاش کمی قدر خدا و امیر عالم خودمون رو بدونیم 

صد بار اگر توبه شکستی ؛ باز آ ...

#مهدی_اقتدار