و اما تو ؛ به راستی که یکنفر بمیرد عزیز میشود ؛ تا دیروز هیچکس قدر تورا نمیدانست که با این سن و سال و همسر فرزند در حال جنگی و حالا شده ای صدر اخبار و پست ها ؛ شهادتت مبارکت باشد ؛ میخواهم بگویم من نه بسیجی ام ؛ نه سپاهی ام ؛ نه اهل این سیاست ام اما یک چیز را میدانم ؛ که مرد بودی ؛ مردانگی ات را دوست دارم ؛ یک نفر بسیجی و سپاهی میشود و نوامیس مردم را در قالب گشت ارشاد و این حرف ها میدرد ؛ یکنفر بسیجی و سپاهی میشود جوان های مردم را میزند و بی آبرو میکند ؛ یکنفر بسیجی و سپاهی میشود و پشت ریش و چهره مذهبی اش هر کثافت کاری که بتواند میکند ؛ یکنفر هم مثل تو بسیجی و سپاهی میشود یاعلی میگوید میرود خط مقدم رو در رو میجنگد ؛ نه برای اسد ؛ نه برای سیاست ؛ شاید هر اسمی رویش بگذارند ؛ اما من میدانم تو مرد بودی ؛ برای ناموست رفتی ؛ برای ناموس من ؛ ناموس همه مردم ایران رفتی ؛ و بدان که همه ما قدر دانت خواهیم بود شاید یکعده بفهمند و اظهار کنند شاید یک عده نفهمند و شهادتت رازبه سیاست بچسبانند ؛ یک مرد مردانه از ناموسش دفاع میکند ؛ حق تعرض که هیچ ؛ حق نگاه چپ هم نمیدهد ؛ شیر مادرت حلالت مرد 

#مهدی_اقتدار

#شهید_محسن_حججی