یَا عِمَادَ مَنْ لا عِمَادَ لَهُ

ای پشتیبان کسی که پشتیبان ندارد ..