یاغِیاثىعِنْدَ کُرْبَتی

ای فریاد رس من وقت سختی ..