باید بخوانم وَانْ یَکاد عاشقی مان را

این زندگانی بر خوشی هامان نظر دارد ...