باید که ساخت با شرر عشق، چاره چیست؟


فی بُعدِها عَذابْ وَ فی قُربِها مَمات...