اصلا ویژگی بارزت همین شده ؛ که مدام آدم را جذب میکنی ؛ نه اینکه بخواهی پلنگ باشی که همه جذبت شوند ؛ نه ؛ اخلاقیاتت آدم را جذب میکند ؛ انزواطلبی ات آدم را جذب میکند ؛ همینکه در دنیایت تعداد آدم ها انگشت شمارند ؛همینکه آدم میداند اگر باتو به اختلاف بخورد خیالش راحت ست که جایش محفوظ ست و جانشینی در کــار نیست ؛ آدم را رویاباف میکنی ؛ نه از آن رویا باف ها که آخرشــــــب   آدم چشم هایش را ببندد و فکر کند که دارد در آغوشش غرت میکنــــد اینگونه آدم را رویاباف میکنی که آدم مینشیند یک گوشه کتاب بخوانـد وقهوه بخورد در میانه ترین ساعات روز و شلوغترین ساعات که میآیی دست آدم را میگیری میبری مینشانی یکجا ؛ آنوقت خودت هم جـــــــا میکنی میان آغوش آدم ؛ همان کتاب هم میاوری میگویی بخون برایـم آدم را رویاباف میکنی از همان ها که نه آخر شب که تنهایی ازهمان ها که در شلوغترین ساعات روز میایی چشم های آدم را میگیــــــری و بوی دست هایت جان تازه به ادم میدهد ؛ آدم را دلگیر میکنی ؛ نه از آن دلگیرهایی که شکل یک وروجک توی دلت بپر بپر می کنند و بعد از یک مدت از توی دلت می پرند بیرون و فراموش می شوند. از این دلگیری هایی که میخ می شود توی دلت. توی مغزت. تو می خوابی و دلگیری صبحانه میخوری و دلگیری. امتحان میدی و دلگیری مدرسه و خانه و خیابان و توی تاکسی کنار راننده، دلگیری آدم حتی موقعی که کنارت نشسته هم دلگیر استآدم را گیج و مبهوت میکنی درنشان دادن خودت ماهری ؛ میدانی چگونه حرف بزنی که آدم را از وســــــط تمام شلوغی ها و تنهایی ها و ناراحتی ها بکشی بیرون و آدم را بــه هیجان میآوری ؛ از آنهاهم نیستی که تمام شوی  هر لحظه برای آدم یک چیز جدید داری ؛ حس تازه داری ؛ آدم را از خودت خفه میــکـنـی بلدی چطور خنده را به لب آدم بیاوری ؛ یک طوری دل آدم را میبــــری که هوش و حواس را از سر آدم میبری ؛ میتوانی حتی با اخم ها وبد اخلاقی هایت دل آدم را بلرزانی ؛ بسکه اخم هایت زیباست ؛ آدم را جذب خودت میکنی ؛ اصلا ویژگی بارزت هم همین ست ؛ آدم رامست خودت میکنی ؛ آدم را وادار میکنی که دوستت داشته باشد ؛ آدم را به چه کنم چه کنم میاندازی ؛ اصلا ویران میکنی آدم را ! قربانت بروم لعنتیِ حرص دراور!

پ ن )

اگر از آنهایی هستید که بدونِ انتظارِ جواب، هی حرف هایتان را می نویسید و برای مخاطبتان می فرستید،آن هم در شرایطی که او یا خواب است یا سرِکار یا سفر یا هرجای دیگر و دسترسی به تلفنِ همراهش ندارد، بدانید که در آستانهء دل بستن قرار گرفته اید.

چرا که از بارزترین نشانه های دلبستگی، ورّاجی است!

| نیلوفر نیک بنیاد |