من خود ز تو دیوانه ی مطلق شده بودم

زنجیر سر زلف تو دیوانه ترم کرد...