خالی شدم ؛ از تموم حس ها خالی شدم ؛ انگار یه نفر سِلِکت آل کرده و بعد هم یه انگشتش رو گذاشته رو شیفت باانگشت سبابه اش زارت گذاشت رودیلیت ! پوشه احساس روخالی کرده ؛ حالا دیگه نه هیچ مثبتی دلم رو گرم میکنه نه هیچ منفی ای دلم رو سرد ؛ حالااحساس میکنم نیستم حالا احساس میکنم .... خالی شدن حس خوبی نیست