کاش میتوانستم بویت را بنویسم ؛ نه بوی ادکلن گران قیمتت را ؛ نه بوی تنت را ؛ همان بویی که در یک فضای بسته که بمانیم فضا را پر میکند ؛ همان بویی که وقتی نیستی بالشت را به اغوش میکشم و مدام کام عمیق میگیرم و میترسم نکند بویت بپرد ؛ کاش بویت مثل بوی سیگار به تن و لباسم میماند ؛ میدانی  ؟ اصلا یکی از ایراد های اصلی نوشتن همین ست که نمیشود بویت را نوشت ؛ بوی پشت گوشت ؛ بوی موهایت ؛ بوی دستانت ؛ بوی شال و چادرت ؛ اصلاچرا بو ها رو نمی شود نوشت؟ وقتی اینقدر قوی هست و حضورش تا این حد می تواند حال مرا عوض کند و مرا مبهوت کند .،دیدی ؟ داری راه می روی و یکهو یک بویی میاد و تو اون لحظه میایستی و مثل فیلم ها چشمهات رو می بندی و همه خاطرات برایت ریکاوری میشود و تو با خودت فکر می کنی چرا یک بو می تواند اینقدر قوی باشد که کسی رو کنارت توی خاطرت حاضر کند که کنارت نیست ؟ که حتی خیالت هم نتوانسته بود؟ و چقدر این بویت تنهایی آدم را به رخ میکشد گاهی ؛ میدانی تنهایی حس حال عجیبیست اینکه هر روز صبح بغض هایت را قورت میدهی و شب که میشود از گوشه دلت تفشان میکنی بیرون و نمیدانی که چگونه باز فردا تمام این حجم از بغض هایت را قورت دهی بدون اینکه نه اینجای دنیا و نه هیچ کجای ؛ شاید برای همین باشد که انگیزه ای برای بیدار شدن نمانده در من تنهایی خیال انگیز است و جنون امیز وقتی که حرف هایت خنده هایت بغض هایت اشک هایت همگی را درون تنهایی حل کنی و طعم خنثی روزت که میتوانست با شیرینی حضورت به یک روز شیرین و خوش طعم تبدیل شود حالا با نبودنت تلخ شده تنهایی جالب است فکرش را کن وقتی که هر روز هر شب درونت  تنهایی حل میشود و تو نیز درون تنهایی حل میشوی که از روز به روزش محوتر شوی و اخرسر انگار که از اول نه اینجای دنیا و نه هیچ کجای دیگر دنیا نبوده ای و نه اینجا و نه هیچ کجای دیگر برای کسی مهم نباشد این حجم از نیستی تنهایی تنهاچیزیست که میتوانی در تنهاترین حالت ممکن با تنهای خیالت تنها باشی و انقدر تنها که حتی در خیالت هم جز تنهایی چیزی، کسی،حرفی نباشد و بازهم این حجم از تنها بودن خیالت نه اینجا و نه هیچ کجای دیگر دنیا برای کسی مهم نباشد تا میگویم تنهایی نگاهی به روبه رویم می اندازم و میبینم تنهایی که گفته ام وحشت اور تر از تمام حرف هایم میباشد که من در اغوش کثیف تنهاییم باز فرو میروم و خاموش به تنهاترین نقطه زندگی ام زل میزنم.

پ ن یک )

صورتش عطر برگِ خشکِ بارونخورده میده...