راستش را بخواهید به اندازه نیم روزی حالمان خوب بود ولی طبق معمول موقتی بود تصور اینکه کسی که شاید کمی دوستت داشته باشد خیلی لذتبخش ست اصلا دل آدم را آرام میکند اما این آرامش نیم روزی بیشتر دوام نداشت و درهم شکست حالا برعکس دیروز ته دلم قرص نیست ! این قرص بودن ته دل هم بیشرف چه آرامشی دارد  تا بوده همین بوده کسی که جز او کسی به چشمت نمیآید اصلا به چشمش نمیآیی کسی که اصلا به چشمت نمیآید کسی ست که جز تو به چشمش نمیآید میگوید نمیمانم خب نمان میگوید بدم خب بد باش یا او نمیفهمد یا من اما من ؟ من هیچکدام اینها برایم مهم نیست همین که صبح که ساعت گوشی ام را چک میکنم عکس صورت مثل ماهش لاک اسکرین گوشی ام ست و اولین تصویری که با چشم هایم میبینم چشم های زیبای اوست همین که عکس های اون از عکس های خودم در گوشی ام بیشتر ست همین که تا وقتی وجودش را در دلم حس میکنم نمیتوانم به کسی فکر کنم همین که در شلوغ ترین ساعات روز و مشغولیت های فراوان باز هر لحظه بیادش هستم همین که آخرین چیز هایی که چشم هایم قبل از خواب میبیند قد و بالای اوست همین که دوست دارمش را دوست دارم حالا میخواهد حسی داشته باشد یا نداشته باشد میخواهد خوب باشد یا بد باشد اصلا میخواهد باشد میخواهد نباشد چه فرقی میکند ؟ لامروت محبت هم از آن دست محبت هایی نیست که بگویم مثلا شماره اش و عکس هایش را پاک کنم دیگر نباشد از دل برود همانکه از دیده برفت و این حرف ها !جنس محبتش از همان هاست که بدترین رفتار را هم داشته باشد شاید سکوت کنم شاید ناراحت شوم اما از این محبت لعنتی اش چیزی کم نمیشود کم پیش میآید اینطور علاقه ها اما وقتی پیش آمد دیگر کارتان تمام ست همه زندگیتان میشود او اگر او هم شما را دوست داشته باشد که نان تان در روغن ست اما اگر نه و فقط شما ایشان را دوست میدارید بدانید و آگاه باشید که بدبخت شده اید البته شما من که لذت میبرم از دوست داشتنش حتی یک طرفه اش ام سخت ست دیگر یک نفر همه دنیایت باشد و تو گوشه ای از دنیایش نباشید ضمنا من هم دیوانه نیستم فقط دوستش دارم یکجوری که تا بحال کسی را اینطور دوست نداشته ام دوست داشتن چیست بجز یک لذت پر درد ؟؟ درد با لذت پارادوکس ست اما در دوست داشتن با هم جمع میشود همینکه یواشکی دوستش دارم قشنگ ست حالا او به خیال خود فکر میکرد اگر مثل سه سال قبل باشد من بیخیالش میشوم د آخر بانو جان علاقه من بیخیالی ندارد شما بدترین هم که باشید من دوستتان دارم اینکه مرا دوست ندارید که دیگر مساله ای نیست قربان روی ماهت بشوم آخر همه راحت شوند از دست این دیوانه