مادرم می گفت: پسرم را خوب می شناسم. مگر می شود یک مادر فرزندش را نداند - نشناسد.من را می گفت.می گفت: تو چهره مردانه وُ قشنگی داری و در عین حال آدم عاطفی هستی. همینطور برای دخترها، پسر جذابی هست.می گفت: این خصیصه ها باهم، می تواند برای تو مشکل ساز باشد. مرد یا باید مرد باشد یا عاطفی