رفتنت یک غم بود ؛ اما نبودنت که رفتنت را به رخ میکشد غمی بزرگتـر خوبی آقاجان ؟! خودت راحت شدی اما ما ناراحت ؛ خواستم بگویـــم نمیشود با تقدیر الهی جنگید اما دلگیرم ؛ خوب بودنِ زیادت کار داد دستمان پیرمردِ دوست داشتنی ؛ خواستم بگویم غم رفتنت از یادمان نرفت و نمیرود اما کاش بودی و میدیدی بعد از رفتنت را ؛ کاش بودی و میدیدی تا دیگر نمیگفتی شماها من رادوست نداریداز چه میگویم ؟  از موهای سفید پدرم که یکشبه سیاه هایش سفید تر شد ؛ از ریش های سفید یکدست عمویم ؛ از خنده هایی که روی لب های همیشــه خندان عمویم نیست ؛ از لبخند هایی که روی لب پدرم نمیآید ؛ازگریه های گاه و بیگاه منیرت ؛ از زجه زدن های عفت و عصمتت ؛ از غصه خوردن های عزت سر خاکت ؛ از بهم ریختگی های روح فاطمه ؛ هان همه اینها به کنار ؛ خانومت را میبینی ؟ همان نصرت خانم که کنار تخت مینشست دستش را میگرفتی میبینی بعد از رفتنت چگونه شده؟ اقاجان ؟! یادت هست حرص میخوردی که پرخوری میکند ؟ کـجـایــی ببینی که لاغر شده ؛ که صدایش بلند نمیشود ؛ که با گریه دخترانت با همان ناله های مخصوص خودش گریه میکند دیدی ؟ حسینت زهرا محسن ؛ آنشب درب بیمارستان که پرکشیدی حالمان را دیدی؟ رنگ و روی رفته زهرا ؛ بغض های حسین ؛ بغض های محسن ؛ چه کردی که همه را بخودت اینگونه مبتلا کردی ؟ که بودی مگر ؟ اقاجان حال وهوا ی خانه بعد شما تیره و تار شده ؛ دیگر کسی اول وقت نماز نمیخواند دیگر کسی هرشب برایمان دعا نمیکند ؛ از بوسه های مکررت خبری نیست ؛ انگار پشت همه خالی شده ؛ با دیدن عکس هایت با دیـــدن فیلم هایت میخواهم زار بزنم ؛ داد بزنم ؛ اما چه کنم ؟ باید تسلـای دل پدر یتیمم باشم ؛ باید عمه هایم را به صبر دعوت کنم ؛ اما خسته ام ؛ خسته ام از تمام بغض های فروخورده ام ؛ ای کاش نمیرفتی ای کاش انقدر خوب نبودی ؛ غم رفتنت یک چیز بود غم نبودنت یک چیز ؛ پیرمردِ محبوب دلهامان ؛ دلمان تنگ ست برای دعا کردن هایت دلمان تنگ ست برای بوسه هایت ؛ دلمان تنگ ست برای تو ؛ افسوس ؛ قدر تو را ندانستیم ؛ نمیدانستیم انقدر در دلهایمان رسوخ کرده ای ؛ زندگی ام وقت برایم نگذاشت که بودنت را درک کنم ؛ من از این زندگی و از این دنیا سیرم ؛ رفتنت اتفاق بدی بود که دنیایم را تلخ تر کرد