وقتی یه مرد تو فکر فرو میره فقط خاکستر داغ سیگارش هست که اونو از فکر در می آره