یک پسر میخواست مردانه مرد روزهایت باشد اما تو نگذاشتی نامرد شدن من را مدیون تمام دختر های بعد خودت خواهی بود