بغض وقتی می رسد ، شاعر نباشی بهتر است

بغض وقتی گریه شد ، ؛ خوانسار ؛  می خواهد فقط