اصلـا هرکس که میگویند من کم نمیآورم . کم نیاورده ام ، بگویید ببند دهانت را عزیز جان ، همین ها باعث میشوند در ذهن یکسری افراد این خزعبلات نقش بیندد که کسی کم نمیآورد ، کسی زمین نمیخورد کسی شکست نمیخورد ، هرکس در هر سن و سالی ممکن است زمین بخورد ممکن است کم بیاورد . کم آوردن مگر عار است ؟ کم آوردن هم مثل خستگی یک صفت مربوط به انسان ست ، اینکه کسی زمین میخورد یا کم میآورد بد نیست ، اصلا بد نیست ، اتفاقا سطح غرورت را تنظیم میکند ، اما مساله طرز برخورد با کم آوردن ست طرز برخورد با زمین خوردن ست ، اگر باور داشته باشید که زمین خوردن عار نیست و یک مورد طبیعی ست صد در صد طرز برخوردتان با خودتان فرق میکند ، همه ما در حال دویدن هستیم از زمانی که از شکم مادرمان پا به جهان گذاشتیم تا زمانی که از روی زمین پا میگذاری در داخل آرامشگاه ابدیت در حال دویدن هستیم طبیعی ست که جایی نفس کم بیاوریم اصلا توان جسمی نداشته باشیم بیاستیم نفس بگیریم ، طبیعی ست یک پایمان به پای دیگرمان گیر کند و مثل یک تکه گوشت پخش زمین شویم اما مساله اینجاســــتمساله اینجاست که وقتی نفس کم اوردی وقتی زمین خوردی وقتی از درد بخودت پیچیدی و به چشم دیدی که هم سن و سالانت ازتو سبقت میگیرند و عقب میمانی واکنش ات چه خواهد بود ؟ انصراف میدهی از ادامه دادن ؟ مینشینی نگاه میکنی ؟ یکدسته از آدم هـاهمینطور مینشینند نگاه میکنند گریه میکنند آخر هم میبازند و تمام یکدسته اما کمی از درد بخود میپیچند بعد بلند میشوند دلیل زمیــنخوردنشان را میبینند دقت میکنند دیگر زمین نخورند بعد با قوایـــی ده برابر بار قبل شروع میکنند و میبرند و با صعودشان آنچنان بـــاپشت دست میزنند در دهان همه کسانی که خندیدند که همه مات و مبهوت میمانند ، انتخاب با توست ! زمین خورده ای ؟ فدای یک تــارمویت حالا انتخاب کن ، میتوانی تا آخر عمرت سوگواری کنی برایزمین خوردنت ، میتوانی اصلا انصراف دهی میتوانی خودت رابکشی و همه چیز را تمام کنی و راحت شوی ، اما ، در مقابل میتوانی کمیسوگواری کنی کمی گریه کمی گلایه اما بعد عزمت را جزم کنی محکم تر از گذشته ادامه دهی ! انتخاب کن ، اما یادت باشد قهرمان کسی ست که با وجود زخم های بسیار روی تنش باز بسوی دشمن میتازد و میجنگد ، نه کسی که برای حفظ جانش از جنگ فرار میکند!در آخر همه میمیریم ، اما هم میتوانی با ذلت بمیری هم میتوانی با عزت بمیری ، تکلیفت را مشخص کن ، میجنگـی و با عزت میمیری ؟!!یا فرار میکنی و با ذلت میمیری ؟