ببین نامردی فقط این نیست که تو رابطه ای باشی بعد طرف و ول کنی بری ! نامردی یعنی عکس بزاری همه زیر عکست قربون صدقت برن! نامرد نباشین ، تو فالوور هرکسی یه نفر هست که با دیدن کامنت هاتون از درون میسوزه ! میدونی ؟