مراحل یک عشق را دقت کنید قبل از تجربه کردن هر رابطه ای میبینیدفصل بهار که میرسد کم کم رابطه آسمان و زمین خوب میشود کمی که آسمان و زمین باهم راحت تر و صمیمی تر میشوند رابطه شان گرم میشود فصل تابستان میرسد آنقدر باهم عشق بازی میکنند و گرم میشوند که حال هر دوشان عالی میشود آسمان آبی و صاف زمین سرسبز و بانشاط کمی که میگذرد انگار که بهم عادت کرده باشند از هم خسته میشوند پاییز که میشود کم کم بهانه ابرها را میآورد پشت ابرها پنهان میشود ، کم کم زمین کم محلی را شروع میکند ، برگ هایش خشک میشوند پژمرده میشود ، در پاییز اسمان گهگاهی گریه میکند اما هنوز مقداری از شعله عشق روشن ست سه ماهی ادامه پیدا میکند از هم سردتر و سردتر میشوند تا اینکه زمین میمیرند خشک خشک میشود ، رابطه سرد و سرد و سردتر میشود تا به مرحله زمستانی یک رابطه میرسد ، افتاب خیلی کم میتابد ، وقتی هم میتابد دو ساعت میتابد ، واکنشی از زمین نمیبیند سه ماه روز و شب گریه میکند ، اول هر رابطه ای بهار است و اخرش زمستان ، هنرمند کسی نیست که عکاس و نویسنده و ... هنرمند کسی ست که وقتی بهار میگذرد رابطه اش را همیشه تابستان نگه دارد!
میدونی؟